پرورش هوش و روانشناسي كودكپرورش هوش و روانشناسي كودك، تا این لحظه: 9 سال و 10 ماه و 10 روز سن داره

سایت تخصصی پرورش هوش و روانشناسی کودک نوانديشان اهواز

تنبیه صحیح

تنبیه یک پیامد منفی ست که وقتی درست بکار برده شود باعث رفع یا کاهش سو رفتار می شود.(مانند محرومیت، محرومیت، پیامد منطقی و...). تنبیه بدنی ... تنبیه یک پیامد منفی ست که وقتی درست بکار برده شود باعث رفع یا کاهش سو رفتار می شود.(مانند محرومیت، محرومیت، پیامد منطقی و...). تنبیه بدنی و یا کلامی مانند تحقیر، توهین و تهدید نه تنها باعث کاهش رفتار نمی شود بلکه سو رفتار را افزایش داده و به عزت نفس کودک آسیب می زند. آنها صرفا اثرات کوتاه مدت اندکی بر سو رفتار کودک دارند. تنبیه واقعی تنبیهی ست که به ندرت انجام شود و این جز اصول طلایی تنبیه به شمار می رود. تنبیه بایستی از نیاز شما برای تنبیه بکاهد و سو رفتار را کاهش دهد، اگر سو رفتار کاهش ن...
30 مهر 1393
1